Lisanssız YE’de son durum

22 Ekim 2016 – Resmi Gazete’de yayınlanan ‘’Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ sektörde bazı yasal değişiklikler getirdi.

Birçok alanda önemli değişiklikler yapılan yönetmelikte dikkati çeken noktalar aşağıdaki şekilde ifade edilebilir;

Kooperatiflere kolaylık
Kooperatiflerle ilgili uygulamalar sadece 24/4/1969 tarih ve 1163 sayılı kooperatifler kanunu ile kurulan yenilenebilir enerji üretim kooperatifleri daha önce 100 üye ile 1 MW tahsis alınırken 7 kişi ile kurulabilen bir kooperatif üye sayısına bakılmaksızın 1 MW tahsis alabilecektir.

Projeye arazi bulmak zorlaşıyor
Üretim tesislerinin şebekeye olan mesafeler kurallar değiştirildiği için azalmış durumdadır. Dolayısıyla yeni lisanssız projeler arazi bulma sorunuyla karşı karşıya kalacaklardır.

Lisanssız üretime yerli desteği yok
Yerli donanım kullanımına verilen desteğin bulunduğu yönetmeliğin 21. maddesi tamamen iptal edilmiştir. Bu yüzden lisanssız üretim tesisleri yerli ürün kullanımının desteklenmesi mekanizmasını kullanamayacaklar.

Tarım arazisi sulama
Daha önceleri tarım arazilerinin sulanmasında kurulacak tesisin pompa gücü esas alınırken yeni yönetmelikte bunun tesisin enerji ihtiyacıyla değiştirildiği belirtilmektedir.

Baz yük olarak çalışan tesisler
Yönetmeliğin 7 maddesinde depolama teknolojilerinin gelişimini sağlayacak bir gelişme yer almaktadır.

Teknolojik iyileştirmeler vasıtasıyla yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak kesintisiz güç üretebileceği TEİAŞ tarafından tespit edilen, rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesislerine ilişkin başvurular, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yer alan rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için tahsis edilen kapasiteler dışında değerlendirilir.

Bu şekilde baz yük olarak çalışan üretim tesisleri için kapasite sorun olmaktan çıkmaktadır.

Pay devirleri
Geçici kabule kadar veraset dışında pay devrine izin vermeyen yönetmelik yapılan değişiklikle bazı istisnaları da pay devri kapsamına almıştır.

a) Halka açık olan payları ile sınırlı olmak üzere, halka açık tüzel kişilere ve halka açık tüzel kişi ortağı bulunan tüzel kişinin, söz konusu ortağının halka açık olan paylarından kaynaklanan ortaklık yapısı değişikliklerine,

b) Pay sahiplerinin rüçhan haklarının kullanımına bağlı olarak ilgili tüzel kişinin mevcut ortakları arasında oluşan pay değişiklikleri sebebiyle, söz konusu tüzel kişinin ortaklık yapısında gerçekleşen doğrudan veya dolaylı ortaklık yapısı değişikliklerine,

c) İlgili tüzel kişinin ortaklık yapısında, yurt dışında kurulmuş olan ortakların ortaklık yapılarında oluşan değişiklikler sebebiyle gerçekleşen dolaylı pay sahipliği değişikliklerine,

ç) İlgili tüzel kişi ile bu tüzel kişinin doğrudan veya dolaylı tüzel kişi ortaklarının paylarının halka arz edilmesi kapsamında, söz konusu tüzel kişinin ortaklık yapısında oluşacak doğrudan veya dolaylı ortaklık yapısı değişikliklerine pay devri müsadesi getirilmiştir.