EPDK duyurusu

Yenilenebilir kaynaklardan lisanssız elektrik üretimine ilişkin ulusal şebekeye bağlanma işlemleri ve esasları ile ilgili olarak EPDK açıklayıcı ve bilgilendirici bir duyuru yayınladı.

Elektrik Piyasasιnda Lisanssιz Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik ile ilgili
DUYURU

Elektrik piyasasιndan lisanssιz elektrik üretimine dair “ Elektrik Piyasasιnda Lisanssιz Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” 6094 sayιlι Kanunla değişik 5346 sayιlι Yenilenebilir Enerji Kaynaklarιnιn Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlι Kullanιmιna İlişkin Kanun çerçevesinde yenilenmiştir. Bu defa konuyu düzenleyen “Elektrik Piyasasιnda Lisanssιz Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” (Yönetmelik) 21/07/2011 tarih ve 28001 sayιlι Resmi Gazetede yayιmlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, üretim tesislerinin dağιtιm sistemine bağlanmasιnι öngörmekte olup söz konusu tesislerin sisteme bağlantιsι dağιtιm şirketlerince yapιlacaktιr. Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin altιncι fιkrasι, bağlantι başvurularιnιn alιnmasι, değerlendirilmesi ve sonuçlandιrιlmasι dahil çeşitli konularda alt düzenleyici işlemler yapιlmasιnι amirdir. Ayrιca “Bağlantι Anlaşmasι” ve “Sistem Kullanιm Anlaşmasι”nιn genel hükümlerinin hazιrlanmasι gerekmektedir.

Yönetmelik kapsamιnda uygulamayι yürütecek dağιtιm şirketlerinin yaklaşιm ve taleplerinin alιnabilmesi amacιyla, Yönetmeliğin uygulanmasιna yönelik olarak Kurulca düzenlenmesi öngörülen veya dağιtιm şirketlerince gerekli görülen tüm konulara dair alt düzenleyici işlem teklifleri ile “Bağlantι Anlaşmasι” ve “Sistem Kullanιm Anlaşmasι”nιn genel hükümleri hakkιndaki teklifleri alιnmak üzere tüm dağιtιm şirketlerine yazι yazιlarak bir ay süre verilmiştir.

Dağιtιm şirketlerinin teklifleri de dikkate alιnarak oluşturulacak alt düzenleyici işlem ile “Bağlantι Anlaşmasι” ve “Sistem Kullanιm Anlaşmasι”nιn genel hükümleri, yapιlacak çalιşma sonrasι Taslak halinde kamuoyu görüşlerine açιlacaktιr. İlgililerinin süreci Kurum internet sayfasιndan takip ederek katkιda bulunmalarι beklenmektedir.

Kamuoyuna saygιyla arz olunur. epdk.gov.tr

Lisanssız üretim bağlantı başvuru formu

Bir cevap yazın