Elektrik piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik

EPDK, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Resmi Gazete‘nin 12 Ağustos 2011 tarihli sayısında yayımlanarak, yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, lisans başvurularında güneş enerjisine dayalı her bir üretim tesisi başvurusunda kurulu gücün sınırı 50 megawat sınırı olacak.
Yeni düzenleme kapsamında lisans sahibi bir tüzel kişiliğin hisse değişim hareketleri her defasında onaya tabi olacak.
2015 yılı sonuna kadar işletmeye gerecek olan yenilenebilir enerji kaynaklarına (YEK) dayalı üretim tesislerinin ilk 10 yıldaki iletim bedellerine de yüzde 85 indirim uygulanacak.

Madde 1 – 4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (55) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“55. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri: Rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git ile kanal veya nehir tipi veya rezervuar alanı onbeş kilometrekarenin altında olan veya pompaj depolamalı hidroelektrik üretim tesislerini,”

Madde 2 –Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üretim veya otoprodüktör lisansı almış bir tüzel kişinin bu Yönetmelik kapsamındaki hak ve yükümlülükleri, bu tüzel kişinin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca bölünmesi yoluyla veya aynı ortaklık yapısı ile kurulan bir başka tüzel kişiye, Kurul onayı alınmak kaydıyla devredilebilir ve devralması onaylanan tüzel kişiye eskisinin devamı mahiyetinde yeni lisans verilir. Üretim veya otoprodüktör lisansı sahibi halka açık bir tüzel kişinin bu Yönetmelik kapsamındaki hak ve yükümlülükleri, bu tüzel kişinin yüzde yüz hissesine sahip olarak kurduğu bir başka tüzel kişiye, Kurul onayı alınmak kaydıyla devredilebilir ve devralması onaylanan tüzel kişiye eskisinin devamı mahiyetinde yeni lisans verilir. Bu fıkra kapsamında eskisinin devamı mahiyetinde lisans verilmesi uygun bulunan tüzel kişilerin ortaklık yapılarında, halka açık hisseler hariç hisse devri yoluyla değişiklik yapılması halinde, bu tüzel kişilerin lisans başvuruları Kurul kararıyla reddedilir.”

Madde 3 –Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“a) Linyit, taşkömürü, asfaltit, bitümlüşist, dalga, biyokütle, biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil) ve jeotermal kaynaklar açısından; enerji kaynağına ilişkin yakıt temin anlaşması veya enerji kaynağının kullanım hakkı ya da diğer ayni haklarının tesis edilmiş olduğunun veya bu hakların tesis edileceğinin yetki sahibi gerçek veya tüzel kişilerce taahhüt edilmiş olduğunun,”

“Güneş enerjisine dayalı her bir üretim tesisi başvurusunun kurulu gücü 50 MW’ı geçemez.”

Madde 4 –Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalıüretim veya otoprodüktör lisanslarına, lisansa konu tesisin kaynağına göre mevcut kurulu gücü ile üretebileceği yıllık azami üretim miktarı, yıllık üretim miktarı olarak derç edilir. Derc edilen bu miktar, yıllık ortalama elektrik enerjisi üretim miktarı olarak kabul edilir.”

“Üretim ve otoprodüktör lisanslarına derc edilmiş yıllık üretim miktarını, onbeşinci fıkra hükümlerine göre tadil etmek isteyen lisans sahiplerinin tadil talebinde bulunmaları halinde lisanslarıüç ay içerisinde bu doğrultuda tadil edilir.”

Madde 5 –Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim veya otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kişiler, lisanslarında belirlenen sahaların dışına çıkılmaması ve işletme anında sisteme verilen gücün lisanslarında belirtilen kurulu gücü aşmaması kaydıyla ek kapasite kurabilirler. Geçici kabul işleminden önce kurulu güce ilişkin lisans tadili yapılması zorunludur.”

Madde 6 –Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üretim lisansı sahibi tüzel kişiler; üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, elektrik enerjisi üretimi, ürettikleri elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal edebilir. Üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, lisanslarına konu üretim tesisinin iç tüketimini karşılamak amacıyla aynı tesis sahasında, üretim sürecinde verimliliği artırıcı veya üretim sürecinin bir parçası olarak tasarlanıp sürece bağımlı olarak çalışacak ve iletim ve/veya dağıtım şirketinden olumlu bağlantı görüşü alınmak kaydıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisini, toplam iç ihtiyaç kapasitesini aşmamak ve lisansına derc edilmek kaydıyla yapabilir.”

“Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalıüretim tesislerinde üretim yapan üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, bir takvim yılında, lisanslarında yer alan lisansa konu tesisin kaynağına göre mevcut kurulu gücü ile üretebileceği yıllık üretim miktarı ile ürettiği miktar arasındaki farkı geçmemek kaydıyla özel sektör toptan satışşirketlerinden elektrik enerjisi satın alabilirler.”

Madde 7 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin onbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalıüretim tesislerinde üretim yapan otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansı sahibi tüzel kişiler, bir takvim yılında, lisanslarında yer alan, lisansa konu tesisin kaynağına göre mevcut kurulu gücü ile üretebileceği, yıllık üretim miktarı ile ürettiği miktar arasındaki farkı geçmemek kaydıyla özel sektör toptan satışşirketlerinden elektrik enerjisi satın alabilirler.”

Madde 8 –Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (f) bendi ve onbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Rüzgar veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi bağlantı taleplerinde; talep edilen bağlantı noktasına oranla ekonomik açıdan daha uygun ve daha düşük sistem kaybı sağlayan bağlantı noktası bulunması durumu,”

“TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından bağlantı görüşünün oluşturulması ve sisteme bağlantı yapılmasında sırasıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalıüretim tesisleri ile yerli doğal kaynaklara dayalıüretim tesislerine öncelik tanınır. Rüzgâr veya güneş enerjisine dayalıüretim tesisi kurmak üzere yapılan lisans başvurusu kapsamında talep edilen bağlantı noktası için TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından üçüncü fıkra çerçevesinde olumlu görüş oluşturulamaması halinde, lisans başvurusu Kurul kararıyla reddedilir ve lisans başvurusunda bulunan tüzel kişinin özel direk hat kurma talebi dikkate alınmaz.”

Madde 9 –Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisans sahibi bir tüzel kişinin sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde onunu aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi veya yukarıda belirlenen pay edinimlerinden bağımsız olarak tüzel kişinin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında onaya tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi halinde de geçerlidir. Onaya ilişkin işlemler tarifesi düzenlemeye tabi lisans sahibi tüzel kişiler için Kurul, diğerleri için ilgili ana hizmet birimi tarafından gerçekleştirilir.”

“Onay, hisseyi devralan gerçek veya tüzel kişinin, lisans başvurusu sırasında tüzel kişinin ortakları için aranan şartları taşıması kaydıyla verilir. Bu fıkra hükmü, tüzel kişi ortağın yönetim ve denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde, gerçek kişi ortak ya da ortakları kapsayacak şekilde uygulanır.”

“Hisse devri söz konusu olmasa dahi, mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi veya imtiyazın kaldırılması da, birinci fıkrada öngörülen oransal sınırlara bakılmaksızın onaya tabidir.”

“Kurum, onay için gerekli inceleme ve değerlendirme sırasında ihtiyaç duyacağı ilave bilgi ve belgeleri hisse devrine taraf olan gerçek veya tüzel kişilerden isteyebilir.”

Madde 10 –Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki Ek 1 inci madde eklenmiştir.

“Araştırma geliştirme faaliyetleri

Ek Madde 1 –Araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmak isteyen tüzel kişiler,

a) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında almış oldukları,

b) Araştırma ve geliştirme faaliyetleri için ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından verilen,

c) Araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmak üzere 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında alınmış olan,

belgelerden biri ile yapacağı tesisin şebekeyi olumsuz etkilememesi için gerekli önlemleri alacağını ve şebekeye verilebilecek zararları tazmin edeceğini taahhüt eden belgeyi Kuruma sunar. Söz konusu faaliyet için yapılacak tesisin bağlantı görüşünün TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi ilgili tüzel kişi tarafından olumlu bulunması ve bu tesisten üretilecek olan elektriğin ticarete konu olmaması ve 10 MW kurulu gücü geçmemesi kaydıyla bu faaliyete Kurul kararı ile izin verilir. Kurul kararı ile verilen belgede, tesisin kurulu gücü, teknolojisi, kaynağı, faaliyet süresi gibi hususlar yer alır. Söz konusu faaliyetin ticarete konu olması durumunda lisans alınması zorunludur.

Kanunla kurulmuş araştırma kurumları ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda düzenlenen yüksek öğretim kurumlarının, bilimsel araştırma geliştirme ve eğitim faaliyetleri kapsamında aynı dağıtım bölgesinde olmak, kendi ihtiyaçlarını karşılamak ve azami 10 MW kurulu gücü geçmemek kaydıyla yerleşkelerinde nükleer, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisi kurmak amacıyla uhdelerindeki anonim ya da limited şirketleri vasıtasıyla yapacakları lisans başvurularında 7 nci maddenin altıncı fıkrası ile 8 inci maddenin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları uygulanmaz. Üniversitelerin bünyesinde 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin elektrik enerjisi tüketimi kendi ihtiyacı sayılır.”

Madde 11 –Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

Geçici Madde 41 –31/12/2013 tarihine kadar iletim sistemine bağlanacak YEK Belgeli güneş enerjisine dayalıüretim tesislerinin toplam kurulu gücü 600 MW’dan fazla olamaz.”

Geçici Madde 42 –5 inci maddenin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer verilen sahiplik oranı 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girene kadar yüzde doksan dokuz virgül doksan dokuz (%99,99) olarak uygulanır.”

Geçici Madde 43 –8/1/2011 tarihi itibariyle işletmede olanlar dâhil, 31/12/2015 tarihine kadar işletmeye girecek bu Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalıüretim tesislerinden, ulaşım yollarından ve lisanslarında belirtilen sisteme bağlantı noktasına kadarki TEİAŞ ve dağıtım şirketlerine devredilecek olanlar da dâhil enerji nakil hatlarından yatırım ve işletme dönemlerinin ilk on yılında izin, kira, irtifak hakkı ve kullanma izni bedellerine yüzde seksenbeş indirim uygulanır.”

Madde 12 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 13 –Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

Bir cevap yazın